Verkeersongeval

Als bij een verkeersongeval iemand ernstig gewond raakt, of zelfs komt te overlijden, dan zal de politie meestal strafrechtelijk onderzoek instellen naar de vraag of de aanrijding is te wijten aan de schuld van een van de betrokken verkeersdeelnemers. Er vindt dan een verkeersongevallenanalyse plaats en één of meerdere personen kunnen als verdachte worden gehoord. Wordt u uitgenodigd door de politie om als verdachte van het veroorzaken van een verkeersongeval met ernstige gevolgen (artikel 6 WVW) te worden gehoord, dan is het van het grootste belang dat u direct en voorafgaand aan dat verhoor een advocaat raadpleegt. Het liefst een advocaat die gespecialiseerd is in verkeersstrafrecht, u kan voorbereiden op de vragen die u worden gesteld en u kan adviseren over uw proceshouding.

Rijbewijs kwijt

Verder kan de politie in sommige gevallen direct na de aanrijding overgaan tot invordering van het rijbewijs. De officier van justitie moet dan binnen 10 dagen beslissen of het rijbewijs wordt terug gegeven of dat het langere tijd wordt ingehouden. Zie hierover verder bij Rijbewijs kwijt.

Onderzoek oorzaak aanrijding

Nadat de politie het onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding heeft afgerond, wordt het dossier ingestuurd naar de officier van justitie. Deze kan besluiten tot verdere strafrechtelijke vervolging. In dat geval wordt degene die op grond van het dossier wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval met lichamelijk letsel of de dood door schuld (artikel 6 WVW) gedagvaard om voor de rechter te verschijnen. Dat is bijzonder ingrijpend, zowel voor de slachtoffers en nabestaanden van een dodelijk slachtoffer als voor de verdachte. Het gaat om de beschuldiging van een misdrijf met ernstige gevolgen en dat soort zaken worden vaak door meervoudige kamers, met daarin drie rechters, beoordeeld. Of het tot een rechtszitting komt, zal vooral afhangen van de beoordeling van de officier van justitie of sprake is van schuld aan de aanrijding in de zin van artikel 6 WVW.

Een beschuldiging van overtreding van artikel 6 WVW wordt dat in dagvaardingen meestal zo omschreven:

“dat verdachte zich zodanig roekeloos en/of zeer althans aanmerkelijk onvoorzichtig en/of onoplettend en/of onachtzaam en/of onoordeelkundig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden waardoor X werd gedood, althans zwaar lichamelijk letsel werd toegebracht, althans zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden is ontstaan.”

De kern van het verwijt betreft roekeloos, of in ieder geval aanmerkelijk onvoorzichtig rijgedrag waardoor de aanrijding is veroorzaakt, met de dood of ernstig letsel tot gevolg. Of daarvan sprake is wordt beoordeeld aan de hand van het bewijsmateriaal in het strafdossier. Kan daaruit worden afgeleid dat de verdachte een of meer ernstige verkeersovertredingen heeft begaan, dan zal over het algemeen kunnen worden aangenomen dat sprake is van schuld. Ten minste, als aannemelijk is dat (mede) door die overtredingen de aanrijding is veroorzaakt. Het kan daarbij gaan om snelheidsovertredingen, overtreding van voorrangsregels, maar ook om onzorgvuldig rijgedrag in het algemeen. Deze overtredingen zullen op hun beurt moeten worden bewezen, bijvoorbeeld door getuigenverklaringen of door technisch onderzoek aan de hand van sporen.

Welke straffen overtreding artikel 6 WVW?

Als de rechter tot een veroordeling komt voor overtreding van artikel 6WVW, dan hangt het vooral van de mate van schuld en de ernst van het gevolg af welk strafmaximum moet worden gehanteerd. Is er bij het ongeval iemand overleden dan is de maximale gevangenisstraf die kan worden opgelegd drie jaar in geval van gewone ‘schuld’ en van zes jaar in geval van ‘roekeloosheid’, een geldboete van maximaal € 81.000,= en een ontzegging van de rijbevoegdheid van maximaal vijf jaar.

Is door het ongeval ernstig lichamelijk letsel toegebracht dan zijn de maximale straffen als volgt: anderhalf jaar gevangenisstraf bij gewone ‘schuld’ en drie jaar bij roekeloosheid, € 20.250,= boete en vijf jaar ontzegging van de rijbevoegdheid.

Is er sprake van strafverzwarende omstandigheden, zoals alcoholgebruik, het weigeren mee te werken aan een alcoholonderzoek, een ernstige snelheidsovertreding, bumperkleven, gevaarlijk inhalen of geen voorrang verlenen dan wordt het strafmaximum nog hoger. Voor het veroorzaken van een dodelijke aanrijding kan in zo een geval zelfs een gevangenisstraf worden opgelegd van negen jaar!

Schrik niet: de hiervoor genoemde straffen zijn wettelijke maxima waaraan de rechter meestal niet zal toekomen. Bij het opleggen van een straf zal de rechter met allerlei factoren rekening houden, zoals de mate van schuld van de verdachte, of hij zelf ook letsel of andere schade heeft opgelopen, of de verdachte contact heeft gezocht met het slachtoffer of nabestaanden teneinde zijn medeleven te betuigen, of er een regeling is getroffen ter vergoeding van schade, of de verdachte zijn rijbewijs dringend nodig heeft voor zijn werk, de financiële draagkracht van de verdachte, etc. Bovendien heeft de rechter niet alleen keuze uit het opleggen van een gevangenisstraf of een geldboete, maar kan ook een taakstraf worden opgelegd.

De hoogte van de maximumstraffen laat wel zien dat het om een ernstige beschuldiging gaat. Schakel dus altijd een advocaat in als u daarmee te maken krijgt! Niet alleen op juridisch gebied, maar ook als het gaat om de hoogte van de straf kan een advocaat veel voor u betekenen. Zeker als het gaat om verkeersstrafrecht, waarbij mensen die als deelnemer aan het verkeer opeens verdachter zijn geworden en voor de rechter moeten verschijnen. Een advocaat bereid u voor op wat u op de zitting te wachten staat en weet precies wat van belang is om tot een vrijspraak of een zo laag mogelijke straf te komen.

Dagvaarding overtreding artikel 6 Wegenverkeerswet

Heeft u een dagvaarding ontvangen waarin u wordt beschuldigd van overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet?

Neem dan direct contact op met een van onze specialisten op het gebied van het verkeersstrafrecht. Zie daarvoor Advocaten.

Verkeersstrafrecht gespecialiseerde advocaat

Waarom is het zo belangrijk dat u een in verkeersstrafrecht gespecialiseerde advocaat in de armen neemt? Ten eerste omdat het om een heel ernstige beschuldiging gaat, waarop volgens de wet een hoge (gevangenis)straf staat. Er staat dus nogal wat op het spel. Ten tweede omdat de betekenis van de juridische begrippen ‘schuld’ en ‘roekeloosheid’ die spelen bij een beschuldiging van het overtreden van artikel 6 WVW, niet voor zich spreken. Juristen verstaan daar iets anders onder dan in het normale spraakgebruik gewoonlijk is. Ten derde is deze betekenis van die begrippen ook continu in beweging door de uitspraken die door rechters worden gedaan. Het is dus belangrijk dat u een advocaat heeft die goed op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen op het gebied van het verkeersstrafrecht.

Voor nadere informatie, of indien u juridische bijstand wilt van een specialist op het gebied van het verkeersstrafrecht kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Zowel op onze vestiging in Amsterdam als in Almere zijn deskundigen op het gebied van het verkeersstrafrecht werkzaam.

Voor onze advocaten in Amsterdam kunt u contact opnemen via het nummer 020- 6750756.

Voor onze gespecialiseerde strafrechtadvocaten in Almere kunt u via het nummer 036- 5358080 contact opnemen.

Wilt u meer weten of direct contact? Klik hier!